Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
kwalifikacyjnego na stanowisko
Prezesa Zarządu Meduniv sp. z o.o.

 

Działając na podstawie paragrafu 17 ust. 1 Umowy spółki
oraz Uchwały nr 10 /2020 Rady Nadzorczej
MEDUNIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Kielcach
Z DNIA 24.07.2020 ROKU
W SPRAWIE ZASAD POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ZARZĄDU

 

ogłasza się postępowanie kwalifikacyjne

 1. Niniejsze ogłoszenie wszczyna etap I postępowania, tj. przyjmowanie zgłoszeń, ich weryfikację pod względem formalnym i kwalifikację kandydatów do kolejnego etapu.
 2. Warunki udziału kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym określają ZASADY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ZARZĄDU dostępne na stronie internetowej meduniv.pl oraz w siedzibie spółki.
 3. Zgłoszenia kandydatów muszą zawierać: CV, list motywacyjny, oświadczenia o spełnianiu wszystkich warunków udziału w postępowaniu oraz braku którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w tirecie powyżej.
 4. Termin składania zgłoszeń w zamkniętych kopertach upływa 14.08.2020 r.
 5. Zgłoszenia można dokonywać poprzez złożenie oferty w siedzibie spółki lub nadanie jej przesyłką pocztową lub kurierską.
 6. Rada Nadzorcza może w każdym czasie i bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.
 7. Rada Nadzorcza, pisemnie lub pocztą elektroniczną, powiadamia kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.
 8. Kandydatom nie przysługuje odwołanie od decyzji Rady Nadzorczej podjętych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.
 9. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wskazanych w Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym powiadomi kandydatów pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 10. Spółka nie zwraca kandydatom żadnych kosztów związanych z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 11. Spółka nie zwraca kandydatom żadnych dokumentów złożonych w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 12. Szczegółowe zasady dotyczące terminów i trybu dokonywania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym określa każdocześnie Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.
 13. Na ważność postępowania kwalifikacyjnego nie ma wpływu liczba kandydatów biorących w nim udział.